Personlig integritet

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018. GDPR innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att bolaget hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Bolaget ska tillse att samtliga medarbetare har den kunskap som är nödvändig för en korrekt behandling av personuppgifter. Bolaget ska också säkerställa att det finns administrativa, tekniska och organisatoriska rutiner för behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Tillämpning och revidering

 • VD ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
 • Policyn ska fastställas vid Ledningens Genomgång minst en gång per år och uppdateras vid behov.
 • KMA är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
 • Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.
 • Vi ska säkerställa att bolaget har laglig grund för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten. För det fall då samtycke från den registrerade krävs för att behandlingen ska vara tillåten enligt personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen, ska bolaget upprätta rutiner för att säkerställa att sådant samtycke inhämtas i varje enskilt fall.

Organisation och ansvar

 • VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den införs och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och införandet till lämplig person på företaget.
 • Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Inprocon ska föra ett register över den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för verksamheten och under bolagets ansvar. Registret ska uppfylla vid var tidpunkt gällande krav och ska löpande uppdateras.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande.
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen i samband med Ledningens Genomgång.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till KMA. KMA ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal