Hållbart företagande

Inprocon är en ansvarsfull koncern – vår målsättning är att bedriva en sund verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt månar om våra medarbetare. Vi ska leverera en stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett gott affärsetiskt förhållningssätt. Hållbarhet är grundläggande för Inprocon och våra företags framgång.

I bygg- och fastighetsbranschen där Inprocons företag verkar kan vi se en tydlig trend där hållbarhetskraven utökas och skärps med jämn takt. Både EU:s Taxonomi, samt bygg och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är tydliga bevis för detta.

På Inprocon vill vi vara med i den hållbarhetsutveckling som sker i branschen och har därför beslutat om tre fokusområden inom hållbarhet Inprocon och våra företag ska arbeta med de kommande åren. Vi har även kopplat de olika fokusområdena till FNs globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vill du läsa mer om Inprocons hållbarhetsarbete kan du göra det i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2021/2022


Våra Fokusområden

Arbetsmiljö
Inprocons första fokusområde är Arbetsmiljö. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande genom Inprocons arbete med:

• Medarbetarundersökningar
inefattande mål och uppföljning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Säkerhetsarbete
Minskad negativ klimatpåverkan
Inprocons andra fokusområde är Minskad negativ klimatpåverkan. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 12 Hållbar konsumtion och produktion genom Inprocons arbete med:

• Cirkulär ekonomi
• Redovisning och uppföljning av
koldioxidutsläpp
• Brandskydd av fastigheter
Styrning och ledarskap
Inprocons tredje fokusområde är Styrning
och ledarskap. Detta är kopplat till FNs
Globala mål nr. 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
genom Inprocons
arbete med:

• Code of conduct
• Leverantörsbedömning
• Lärlingsprogram
• Inproconskolan


Policyer inom hållbarhet

Samhällsengagemang

Inprocon bygger för framtiden och vi vill vara med och utveckla samhället. Vi har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just ungdomar.

Praktikplatser & examensarbeten
Våra företag samarbetar med lokala yrkesförberedande gymnasieskolor gällande praktik och yrkeserfarenhet, på så sätt bidrar vi till att eleverna får en inblick i branschen och en inkörsport till arbetslivet. Högskolestudenter välkomnas att skriva examensarbeten – vilket ofta ger ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och har möjlighet att påverka sitt liv i positiv riktning. Vi gör det genom att stödja SOS Barnbyar, Bris, Rädda Barnen och Barncancerfonden.

Certifieringar

Våra företag har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad behörig ingenjör gassläckssystem
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
Certifierad behörig ingenjör utrymmningslarm
Certifierad anläggarfirma vattensprinkler
Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
ISO 14001
ISO 9001